Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024

 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα: έργο πηνελόπειο και σισύφειο 1, 2

Απόστολος Δαρόπουλος

Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70

apdaro@uth.gr

Περίληψη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν περιορίζεται στα στενά όρια κάποιων τεχνικών ζητη-μάτων και αποφάσεων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά ήταν και είναι αντι-κείμενο κοινωνικών, πολιτικών αντιπαραθέσεων και ιδεολογικών συγκρούσεων. Μία επι-σκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει και καταγράφει τον ιδιαίτερο τρόπο που τόσο η πολιτεία, όσο η εκπαιδευτική κοινότητα και οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν αντιμετωπίσει το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στη χώρα μας. Σε αυτή την εργασία θα παρου-σιασθεί συνοπτικά η τελευταία νομοθετική προσπάθεια (Ν. 4823/2021 & ΦΕΚ 388, τ. Β΄/27-1-2023), η οποία μπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο θεωρητικό πεδίο της διαμορφωτικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ως πρόταση υιοθέτησης ενός μοντέλου κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων. Στη συνέχεια θα επισημανθούν τα σοβαρά προβλήματα και οι παραλείψεις, εκ μέρους της πολιτείας, που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή τής πρώτης υλοποίησης του νέου αυτού νομοθετικού πλαισίου. Μεταξύ άλλων, επισημαίνονται: η απουσία ενός θεωρητικού υποστηρικτικού πονήματος για την επιχειρούμενη αξιολόγηση από την ομάδα εκπόνησης και συγγραφής του εγχειρήματος, προβλήματα εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας της αξιολογικής διαδικασίας, η απουσία υλοποίησης, έστω και μικρής κλίμακας πιλοτικής φάσης, η μη διοργάνωση αξιόπιστης επιμορφωτικής διαδικασίας με ομάδα στόχου τους συμβούλους εκπαίδευσης, η μη ύπαρξη ενός ενιαίου πρωτοκόλλου ενεργειών κ.λπ. Επιπροσθέτως θα προταθούν λύσεις οι οποίες, ίσως, συμβάλλουν στην άρση των δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή...

1 Εργασία υπό κρίση για δημοσίευση στα Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και του Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο στις 10-12 Νο-εμβρίου 2023 στα Ιωάννινα.

2 Παράφραση της πρότασης: «…δεν είναι πηνελόπειο έργο η φιλοσοφία, ούτε σισύφειο έργο», Δεσποτόπουλος, 2007, σ. 210.

περισσότερα εδώ